Veiligheid

Veiligheid is een ruim begrip. Risico is kans maal effect. Veiligheid is techniek en mensenwerk. Veiligheid is voorkomen en beperken van letsel en schade voor mens en milieu. We beveiligen ons tegen ongevallen, maar zeker ook tegen opzet.

Ondanks ARBO-regels, noodprocedures, veiligheidsbrillen, inspecties, etc., zijn ongelukken niet 100% te voorkomen. Een inschattingsfout, even niet opletten, verkeerd materiaalgebruik, een vraag of een antwoord verkeerd begrepen, een ongeluk zit in een klein hoekje. 100% veiligheid is nooit haalbaar. Veiligheidsbewustzijn is belangrijker dan regels. Waar mensen werken (of oefenen) worden fouten gemaakt. Dat is niet erg, als er van die fouten geleerd wordt.

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn onderwerpen waar iedereen in deze branche mee te maken heeft. Landelijk is er heel wat vastgelegd over gezondheid in de Arbo-wet. Over milieu staat van alles in de Wet Milieubeheer. KIESVeiligheid zorgt ervoor dat er tijdens projecten gewerkt wordt conform de regels, teneinde een zo goed en veilig mogelijk werkklimaat te scheppen. Niet alleen voor uzelf, maar zeker ook voor anderen.

KIESVeiligheid levert deskundig personeel op het gebied van veiligheid en kwaliteit ter ondersteuning van civiele werken, bodemsaneringen en asbestverwijderingswerkzaamheden. Voor wat betreft bodemsaneringen dient e.e.a. altijd plaats te vinden conform de BRL 7000/7001 (KVP) en de CROW 400 risicogestuurd werken (DLP). Ons werkgebied is met name gesitueerd in het zuiden van het land.

Verder voldoen wij aan de gestelde kennis- en ervaringseisen, vakbekwaamheid (b.v. grondverzet in en van verontreinigde grond, vaststellen van grenzen, aanbrengen van systemen, inrichten terrein, werkzaamheden rondom grond- en afvalstromen, vrijkomen van grond en afval, aan- en afvoer, verwerken, controle kwaliteit, metingen, V&G plan, logboek, registratie, veiliheid etc.) Voor een totaaloverzicht zie paragraaf 3.10 BRL 7000. Conform het DLP diploma voldoen wij aan de kenniseisen met betrekking tot de CROW publicatie 400, veiligheidsmetingen en normeringen.

Voor meer info neem contact met ons op via mail of telefoon (06-30095665).

Een slimme opdrachtgever kiest: KIESVeiligheid