CROW 400

De publicatie besteedt uitvoerig aandacht aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater uit land- en waterbodems. Onder het 'werken in of met' wordt ook verstaan het vervoeren, bergen, storten van grond, het milieutechnisch bodemonderzoek dat aan elke daadwerkelijke activiteit met verontreinigde grond en/of verontreingd grondwater voorafgaat en de beheerfase. De publicatie is bestemd voor een brede doelgroep, waaronder:

Een belangrijk uitgangspunt in de publicatie is 'het risico gestuurd werken'. Maatregelen om blootstelling te voorkomen worden hierdoor gestuurd op het werkelijke blootstellingrisico, waarbij schijnveiligheid zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

De publicatie is ingedeeld als een drieluik. Het middengedeelte bevat een schema met het bouwproces en de daarvoor verantwoordelijke personen. Het linkerdeel bevat de hoofdstukken en de tabel A. In het rechterdeel zijn de modules opgenomen. Op deze wijze is het mogelijk om gelijktijdig zowel een hoofdstuk als de bijbehorende modules te raadplegen. Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de arbeidsomstandighedenwetgeving en op de milieuwetgevingen. Ook het Besluit Bodemkwaliteit komt aan bod. Hoewel deze laatste wet- en regelgeving enigszins buiten het kader van deze publicatie valt is zij vooral voor de bestekschrijver/schrijver van contracten van belang. Zij moeten er immers voor zorgen dat de besteksposten/contractregels en aanvullende bepalingen niet in strijd zijn met de vigerende wet- en regelgeving.

In de volgende hoofdstukken wordt het bouwproces gevolgd van werken in en met verontreinigde grond(water). Beginnend bij het onderzoek, het werken in den droge of in den natte en de beheerfase van verontreinigde locaties. Denk bij beheerfase bijvoorbeeld aan in-situsystemen of aan grond die door middel van IBC-maatregelen (isoleren, beheren en controleren) is verwerkt.

Naast de 6 hoofdstukken bestaat de publicatie uit 9 modules. In de modules wordt een vertaalslag gemaakt van het (bouw)proces naar de praktijksituatie. Elke module behandelt één uitvoeringsaspect en geeft de te treffen maatregelen aan. Aan de orde komen ondermeer: bestekken en contracten, bepaling veiligheidsklasse, deskundigheid, V&G-plan en logboek, gezondheidskundige zorg en omgeving, voorlichting en instructie, luchtkwaliteitsmetingen, voorzieningen en als laatste redmiddel persoonlijke beschermingsmiddelen. Een overzicht van het geheel vindt u in tabel A, waarin op eenvoudige wijze de te nemen maatregelen per veiligheidsklasse zijn opgenomen. De hoeveelheid en zwaarte van de te treffen maatregelen worden door het risico op blootstelling bepaald. In tegenstelling tot de vorige uitgave maakt deze publicatie 132 geen onderscheid meer tussen een stelsel van veiligheidsklassen voor het werken in of met verontreinigde grond in den droge en een (minder uitvoerig) stelsel van veiligheidsklassen voor het werken in of met verontreinigde grond in den natte. Op de website www.crow.nl/publicatie132 is een berekeningsmodule opgenomen waarmee de veiligheidsklasse kan worden berekend. Het gebruik van deze berekeningsmodule raden we sterk aan. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Ook kunt u via de website enkele formats en relevante documenten downloaden.

Verkeersregelaars Wij hebben de beschikking over een grote groep medewerkers die de cursus "Bevoegd Verkeersregelaar" met goed gevolg hebben afgelegd en daarnaast in het bezit zijn van het VCA diploma voor veilig werken. Zij kunnen worden ingezet van het regelen van verkeer bij evenementen, optochten, wegomleggingen en wegwerkzaamheden op ad-hoc basis of voor langere periode.

Een slimme opdrachtgever kiest: KIESVeiligheid