Begeleiden bodemsanering

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project, over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiene, zoals verwoord in de CROW-publicatie 400.

Een DLP-er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G-plan uitvoeringsfase / plan van aanpak staat beschreven. Hierbij moet gedacht worden aan de te treffen maatregelen en voorzieningen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, een en ander conform de van toepassing zijnde veiligheidsklasse (T&F klasse).

Heeft u een project in of met verontreingde grond/grondwater/slib aangenomen, dan dient er tijdens deze werkzaamheden een Deskundig Leidinggevende Projecten aanwezig te zijn

Een slimme opdrachtgever kiest: KIESVeiligheid